|    Contact   |    Français

Verwerking van persoonsgegevens

voor de site www.hypopartners.be

xxx xxx
HOME > Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Altijd. Daarom verwerken we uw klantgegevens. Zo kunnen we uw krediet optimaal beheren en ons productgamma en onze informatie afstemmen op uw behoeften.

Omdat we u duidelijk willen informeren over de manier waarop we uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen en we controleren of dit charter wordt nageleefd. Wees gerust zijn: wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens.

Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Hypo & Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verzamelt en verwerkt.

U hebt wettelijk niet verplicht ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Hypo & Partners geen klantrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hypo & Partners verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven

Wanneer verzamelen en verwerken we uw gegevens?

We zouden we uw klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

Op welke rechtsgrond berust de verwerking van uw gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen.

Hypo & Partners verwerkt uw persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Hypo & Partners zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

De overdracht van uw gegevens aan uw makelaar is beperkt tot het mandaat dat u hem hebt toevertrouwd en met andere woorden tot de onderhandeling van uw krediet. Hetzelfde geldt voor uw notaris. Uw persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die u ons toevertrouwd hebt : verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

Algemeen recht op verzet tegen direct marketing. Wij gebruiken de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor direct marketingdoeleinden. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op permanente toegang tot uw persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat

U kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan u ofwel aan een derde zouden worden bezorgd.

Gelieve uw verzoek te preciseren via uw makelaar of rechtstreeks aan Hypo & Partners per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar benoit@hypopartners.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

9. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de anti-witwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacy charter

We zullen u informeren over iedere wijziging. U kan het Privacy charter ook altijd raadplegen op de website van Hypo & Partners.

Klachten?

Indien u niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 - 1000 Brussel.

Verwerking door de kredietinstelling

U persoonsgegevens zullen door een kredietinstelling verwerkt worden, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. In deze context kunnen uw gegevens eveneens overgemaakt worden aan Atradius ICP (https://www.atradiusicp.com) of Stater (https://stater.be) zodat deze kan bepalen of de Bank kan genieten van een kredietverzekering en, zo ja, om deze verzekering te kunnen beheren. De verschillende instellingen kunnen de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren (https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-particulieren ) .

Elke instelling heeft haar eigen procedure voor de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten. Tevens hebben ze elk een eigen privacyverklaring, hieronder vindt u dan ook de respectievelijke linken.

Atradius ICP https://www.atradiusicp.com/ICP Politique de traitement DP v2 NL.pdf

AXA : https://www.axabank.be/nl/privacy

Bpost banque : https://www.bpostbank.be/bpb/wettelijke-informatie/privacyverklaring

CKV : https://www.ckv.be/privacy

Crédit Foncier : https://www.creditfoncier.fr/donnees-personnelles/

Creafin

Demetris : https://www.demetris.be/nl/privacy

EB Lease : https://www.eblease.be/uw-privacy-makelaar

Elantis : https://www.elantis.be/nl/privacycharter

Hypo & Partners : https://www.hypopartners.be/privacy

Patronale Life : https://www.patronale-life.be/nl/privacy-statement

Record Credits : https://recordcredits.be/sites/default/files/public/privacy-statement-record-credits-nl.pdf

Stater

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen, en om deze site te personaliseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.