|    Contact   |    Français

Toegangsvoorwaarden

voor de site www.hypopartners.be

xxx xxx
HOME > Toegangsvoorwaarden voor de site

Toegangsvoorwaarden voor de site

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de voorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatief karakter en vormt geen aanbod van welke aard ook betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. U kan geen contractuele rechten aan de informatie op deze website ontlenen.

Intellectuele eigendom

De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Hypo & Partners of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Hypo & Partners geeft u enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de site, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, en dit enkel voor zijn persoonlijke behoeften. De informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Hypo & Partners de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Hypo & Partners, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Hypo & Partners.

Inbreuken veiligheid

Als Hypo & Partners een veiligheidsrisico opspoort, behoudt Hypo & Partners zich het recht voor om op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken totdat het risico uitgeschakeld is. Hypo & Partners draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuken of informaticafraudes waaraan derden zich schuldig maken, ongeacht welke de schadelijke gevolgen hiervan zijn; idem in geval van een informaticavirus of alle andere gevallen van overmacht.